Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Funktionshinder

Vi ger stöd till bättre liv med god kvalitet vid varje möte

 

Du som har en nedsatt fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga har möjlighet att ansöka om insats för att kunna leva som andra. Insatserna kan ge möjlighet till:

  • bostad och det stöd i vardagen som du har behov av
  • arbete, studier eller en meningsfull sysselsättning
  • gemenskap och delaktighet i samhällslivet
  • goda vård-, stöd-, service- eller omsorgsinsatser.

Insatserna är styrda av lagstiftning och riktlinjer. De vanligaste lagarna är:
Socialtjänstlagen (SoL)
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

I Nässjö kommun arbetar socialtjänst efter mottot Vi ger stöd till bättre liv med god kvalitet vid varje möte. På dessa sidor kan du läsa mer om insatser till personer med funktionsnedsättning, om funktionshinderomsorgens boendeformer och om det stöd som finns för att underlätta vardagen.

Här finns också information om insatser för arbete och sysselsättning, möjligheter till delaktighet och inflytande, hur vård och omsorgen bedrivs samt hur man ansöker om en insats och hur ett fattat beslut kan överklagas.
I dag finns en myndighet som arbetar för att alla ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och kunna ta del av mänskliga rättigheter. Ta del av information på Myndigheten för delaktighet

Hitta till verksamheter i funktionshinderomsorgen

Här hittar du platser där funktionshinderomsorgen vänder sig till kommunens medborgare med funktionsnedsättning.

Definitioner inom funktionshinderomsorg

I faktarutorna nedan redogör vi för några av Socialstyrelsens definitioner.

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller övergående natur.

Funktionshinder

Funktionshinder är begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framförallt om bristande tillgänglighet i omgivningen.

Fysiskt funktionshinder

En person tillhör målgruppen om hon eller han har varaktiga fysiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Psykiskt funktionshinder

En person har en psykisk funktionsnedsättning om hon eller han upplever väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårigheter ska ha funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna kan bestå av funktionshinder, det vill säga begränsningar som uppstår i relation mellan en person med funktionsnedsättning och brister i omgivningen, eller vara en direkt effekt av funktionsnedsättningen.

Intellektuellt funktionshinder

En person har ett intellektuellt funktionshinder om hon eller han har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Målgruppen omfattas också av personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Läs mer om Socialstyrelsens nationella riktlinjer som styr hur socialförvaltningen arbetar.

Bli uppringd av Teletal

Om du behöver tal- minnes- eller anteckningsstöd, skriv ditt telefonnummer här så ringer vi upp dig direkt!

Läs mer om Teletal