Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Kommuninvånare / Bygga och bo / Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder - tillgänglighet i offentlig miljö

Tillgänglighet - vad är det?

En tillgänglig och användbar fysisk miljö är en av förutsättningarna för att åstadkomma full delaktighet i samhället för funktionsnedsatta personer. Men en ökad tillgänglighet i miljön underlättar för alla som använder den. Det blir till exempel även lättare att ta sig fram med barnvagn.

Krav på tillgänglighet i publika miljöer har funnits i bygglagstiftningen sedan 1960-talet. Kraven ställs när man bygger nytt och när man gör större förändringar. Men tillgängligheten behöver också förbättras i befintliga byggnader och miljöer.

Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas

För lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser finns därför sedan 2001 bestämmelser i plan- och bygglagen som säger att så kallade enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas. Exempel på publika lokaler är butiker, restauranger, caféer, bibliotek och receptioner. Allmänna platser är till exempel gator, torg, lekplatser och parker.

Det handlar om förhållandevis små åtgärder men som gör stor skillnad för om en lokal eller en plats kan användas av personer med nedsatt rörelse-eller orienteringsförmåga. Med enkelt avhjälpta hinder avses sådant som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. De ekonomiska konsekvenserna får inte heller bli orimligt betungande. 

Exempel på enkelt avhjälpta hinder

Här är några exempel på enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser

 • mindre nivåskillnader eller trappsteg
 • höga trösklar
 • avsaknad av ledstänger
 • tunga dörrar
 • olämpligt placerade dörröppnare
 • bristande kontrast- eller varningsmarkering
 • bristande utformning av orienterande skyltar
 • ojämn markbeläggning
 • ränndalar på gångbanor
 • brister i lekplatsers utformning eller utrustning
 • bristande utformning av p-platser för rörelsehindrade.

Anmäl om du upptäcker hinder i miljön

Om du upptäcker ett hinder som du tror omfattas av reglerna om enkelt avhjälpta hinder kan du anmäla detta till samhällsplaneringsnämnden, som har tillsynsansvaret.

Skicka ett brev via e-post samhallsplaneringskontoret@nassjo.se

eller som vanlig post till:

Nässjö kommun
Samhällsplaneringskontoret
571 80 Nässjö

Ange så noggrant som möjligt vilken lokal eller plats som anmälan gäller, helst med adress. Beskriv hindret och bifoga gärna ett foto. Uppge ditt namn och telefonnummer.

En handläggare tar hand om din anmälan, gör en besiktning på platsen, bedömer om det kan anses vara ett enkelt avhjälpt hinder, kommunicerar med fastighetsägaren och föreslår åtgärder.

Mer information 

Läs mer om tillgänglighet på Boverkets webbplats.

Tillgänglighetsguide

Nässjö kommun har inventerat sina egna lokaler med avseende på tillgänglighet. Här kan du läsa mer om tillgänglighetsguiden.