Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Norra Alsberg

Bild

Projektet - Nytt bostadsområde Norra Alsberg i Nässjö

Ytterligare ett bostadsområde tar form i Nässjö. Norra Alsberg kommer erbjuda boende för alla med fokus på villatomtbyggnation. Det har antagits en ny detaljplan som över tid möjliggör ca 40 villatomter. Område kommer att byggas ut av Nässjö kommun, Nässjö Affärsverk och Citynätet i Nässjö AB.

Tidplan

Start oktober 2016

 • Avverkning av skog

Start november 2016

Anläggning av:

 • VA-ledningar
 • Elnät
 • Fibernät
 • Gator
 • Gång- och cykelvägar
 • Grönområde

Vecka 9 2017:

En del av området består av berg som kommer behöva sprängas bort för att kunna anlägga ledningar och möjliggöra byggnation av gator.

Under våren kommer med det med start under v.9 och ett par månader framåt pågå sprängningsarbeten inom området. Sprängningsarbetena kommer att höras och i vissa fall kännas av i husen i närliggande villaområden. De villaägare som ligger inom skyddsavståndet har blivit kontaktade och besiktningar har utförts.

Sommaren 2017

 • Villatomtsläpp

Detaljplan

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanen upprättas för att tillskapa i huvudsak ny bostadsmark men även områden för skola, vård och handel. Särskild vikt har lagts vid områdets gestaltning gällande allmänna platser och bebyggelsens förhållande till gatan.

Syftet med och grundläggande för planutformningen är följande:

 • Organiskt utformad kvartersstruktur med öppningar mot omgivande natur och park.
 • Huvudbyggnadernas enhetliga placering i förhållande till gatan.
 • Tydliga gaturum med gröna kvaliteter.
 • Tomter med tillräckliga trädgårdar för att skapa en grön karaktär.
 • Variation i bebyggelsens utformning, men med tillräcklig styrning för att erhålla en enhetlig karaktär i området.
 • Införlivande av ett parkområde som är exponerat mot och blir en del av en central gatumiljö.
 • Varierade gatusträckningar som kapar siktlinjer och innehåller fartdämpande upphöjningar för att skapa en tydlig upplevelse av bostadsområde och en lugn trafikmiljö.
 • Blandade hustyper och upplåtelseformer, så att hushåll av olika storlekar och ålder kan bosätta sig i området.
 • Komplettering med verksamheter och service möjliggörs som kan skapa variation, stärka och bidra till områdets attraktivitet

Nu ska det nya bostadsområdet Norra Alsberg ta form. Innan några tomter kan säljas och husen byggas behöver vi förbereda med el, vatten och avlopp, fiberanslutning, gator, gång- och cykelvägar samt grönområde. Detta gör vi tillsammans; Nässjö Affärsvek (NAV), Citynätet i Nässjö och Nässjö kommun. Arbetet utförs i två etapper. Planerad försäljningsstart av tomterna i etapp 1 är våren/sommaren 2017. Utbyggnaden av etapp 2 planeras först utifrån efterfrågan på tomterna i etapp 1.

Etapperna för Norra Alsberg

Pågående byggnation i Norra Alsberg