Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Norra Alsberg

Bild

Projektet - Nytt bostadsområde Norra Alsberg i Nässjö

Ytterligare ett bostadsområde tar form i Nässjö. Norra Alsberg kommer erbjuda boende för alla med fokus på villatomtbyggnation. Det har antagits en ny detaljplan som över tid möjliggör ca 40 villatomter. Område kommer att byggas ut av Nässjö kommun, Nässjö Affärsverk och Citynätet i Nässjö AB.

Exploatörer

GBJ Bygg AB bygger och säljer 26 bostadsrättslägenheter.

För mer information och intresseanmälan, besök GBJ Byggs webbplats eller kontakta arbetschef Peter Karlsson, 070-336 53 92, peter.karlsson@gbjbygg.se

I områdets första etapp köper även Hjältevadshus tomtmark och bygger 10 stycken villor för försäljning. Byggherrarnas försäljning förväntas starta under våren 2017. 

För mer information och intresseanmälan, besök Hjältevads hus webbplats eller kontakta mark- och exploateringsansvarig Ulrik Herbetsson, 076-113 22 82, ulrik.herbertsson@hjaltevadshus.se

Tidplan

Maj 2017

- Villatomtsläpp, från den 16 maj kan du lämna intresse på någon av de 18 villatomterna på Norra Alsbergs första etapp.

Start november 2016 med anläggning av:

 • VA-ledningar
 • Elnät
 • Fibernät
 • Gator
 • Gång- och cykelvägar
 • Grönområde

Start oktober 2016

 • Avverkning av skog

Detaljplan

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanen upprättas för att tillskapa i huvudsak ny bostadsmark men även områden för skola, vård och handel. Särskild vikt har lagts vid områdets gestaltning gällande allmänna platser och bebyggelsens förhållande till gatan.

Syftet med och grundläggande för planutformningen är följande:

 • Organiskt utformad kvartersstruktur med öppningar mot omgivande natur och park.
 • Huvudbyggnadernas enhetliga placering i förhållande till gatan.
 • Tydliga gaturum med gröna kvaliteter.
 • Tomter med tillräckliga trädgårdar för att skapa en grön karaktär.
 • Variation i bebyggelsens utformning, men med tillräcklig styrning för att erhålla en enhetlig karaktär i området.
 • Införlivande av ett parkområde som är exponerat mot och blir en del av en central gatumiljö.
 • Varierade gatusträckningar som kapar siktlinjer och innehåller fartdämpande upphöjningar för att skapa en tydlig upplevelse av bostadsområde och en lugn trafikmiljö.
 • Blandade hustyper och upplåtelseformer, så att hushåll av olika storlekar och ålder kan bosätta sig i området.
 • Komplettering med verksamheter och service möjliggörs som kan skapa variation, stärka och bidra till områdets attraktivitet

Nu ska det nya bostadsområdet Norra Alsberg ta form. Innan några tomter kan säljas och husen byggas behöver vi förbereda med el, vatten och avlopp, fiberanslutning, gator, gång- och cykelvägar samt grönområde. Detta gör vi tillsammans; Nässjö Affärsvek (NAV), Citynätet i Nässjö och Nässjö kommun. Arbetet utförs i två etapper. Planerad försäljningsstart av tomterna i etapp 1 är våren/sommaren 2017. Utbyggnaden av etapp 2 planeras först utifrån efterfrågan på tomterna i etapp 1.

Etapperna för Norra Alsberg

Pågående byggnation i Norra Alsberg